رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

برنامه میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی

برنامه میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی

برنامه میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی استان قزوین با تأکید بر اولویت ها (99-94)

برنامه میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی استان قزوین با تأکید بر اولویت ها (99-94)

این برنامه درجلسه مورخ 93/8/28کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان

و جلسه مورخ 93/12/09 شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده است.